Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Alechno Grzegorz, Alechno Łukasz, ''Ale-Kasacja'' s.c. z siedzibą w 68-320 Jasień ul. Wesoła 23, tel. 519 749 416 , email: support@alekasacja.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów – tj. do celów marketingowych (promocja produktów lub usług firmy Ale-Kasacjas.c. oraz kontaktowanie się z Pani/Pana firmą),

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o rachunkowości

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być US, Bank, Wydział Komunikacji, Kancelaria Prawna. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług, tj. informatyk, biuro rachunkowe, firma kurierska – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

Skup aut Sprzedaż części na wysyłkę Facebook Instagram TikTok